Polityka prywatności

Polityka Prywatności Fundacji Loesje Polska

data publikacji: 22 czerwca 2021 r.

Z informacji poniżej dowiesz się, jak gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe oraz jak chronimy prywatność osób odwiedzających stronę www.loesje.pl, korzystających z produktów i usług Fundacji lub wspierających ją darowiznami.

I. WPROWADZENIE

 1. Do celów RODO Administratorem danych jest Fundacja Loesje Polska, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000811527; NIP 1133005971; REGON 384766351.
 2. Określenia „Fundacja”, „my”, „nasze”, „nas” itp. odnoszą się do Fundacji Loesje Polska. Z Fundacją można skontaktować się w dowolnym momencie w celu zażądania dostępu do informacji na swój temat, ich skorygowania i/lub usunięcia.
 3. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Przetwarzając dane, upewniamy się, że istnieje podstawa prawna przetwarzania lub dążymy do uzyskania zgody na przetwarzanie.
 4. Przetwarzanie danych osobowych, na przykład imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu, zawsze musi być zgodne z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz z polskimi przepisami o ochronie danych obowiązującymi Fundację Loesje Polska. O ile nie zaznaczono inaczej, niniejsza polityka prywatności obowiązuje wyłącznie w odniesieniu do strony www.loesje.pl, na której jest umieszczona. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
 5. W rozumieniu Rozporządzenia RODO, „Zgoda” to dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. RODO posługuje się pojęciem „okazania woli”, co ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza w kontekście motywu 32 preambuły RODO, gdzie wskazano, że zgoda może polegać na: (1) zaznaczeniu okienka wyboru podczas przeglądania strony internetowej, (2) wybraniu przyciski „wyrażam zgodę” w stosownym miejscu komunikatu prezentującego wstępne założenia polityki cookies i polityki prywatności; (3) na wyborze ustawień technicznych przeglądarki internetowej, a także na (4) innym oświadczeniu lub zachowaniu, które w danym kontekście jasno wskazuje, że osoba, której dane dotyczą, zaakceptowała zaproponowane przetwarzanie jej danych osobowych.
 6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się: (1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; (2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; (3) przez infolinię: 606-950-0000.
 7. Pytania związane gromadzeniem lub przechowywaniem przez nas danych, prosimy przesyłać na adres e-mail: loesje@loesje.pl.

II. DEFINICJE

 1. Strona – strona internetowa www.loesje.pl.
 2. Cookies – małe pliki zapisujące dane ustawień strony (np. język), logowania itp., przechowywane dzięki przeglądarce.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną zapoznająca się z treścią Strony, w tym ofertą Sklepu Internetowego.
 4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna będąca Konsumentem, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży na odległość.
 5. Sklep Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Fundację Loesje Polska, dostępny pod adresem elektronicznym (Stroną): www.loejse.pl, za pośrednictwem którego Klient/Użytkownik może uzyskać informacje o oferowanych przez Fundację produktach, ich dostępności oraz dokonać ich zakupu.
 6. Konto – zbiór danych przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta/Użytkownika oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów, z wykorzystaniem którego Klient/Użytkownik może składać zamówienia oraz zawierać umowy.
 7. Newsletter – usługa mailingu świadczona przez Fundację Loesje Polska za pośrednictwem platformy GetResponse, zawierająca informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), pochodzące od Fundacji. Jego otrzymywanie jest dobrowolne i wymaga zgody Użytkownika.
 8. Regulamin – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Strony, w myśl art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 9. RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

III. CELE, PODSTAWI PRAWNE I CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

 1. W celu realizacji Umowy sprzedaży na odległość Sprzedawca przetwarza: informacje dotyczące urządzenia Użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na Stronie.
 2. Informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości Użytkowników, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe i w związku z tym Administrator obejmuje je pełną ochroną przysługującą na gruncie RODO.
 3. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji usługi, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików cookies lub innych podobnych technologii, wyrażonych przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym lub w związku z wyrażeniem zgody na geolokalizację. Dane są przetwarzane do czasu zakończenia korzystania przez Klienta/Użytkownika ze Sklepu internetowego.

IV. DZIAŁANIA MARKETINGOWE

 1. Na Stronie, w szczególności w Sklepie Internetowym, a także w Newsletterze, Administrator danych może zamieszczać informacje marketingowe o swoich produktach lub usługach.
 2. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez Administratora danych zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO, tj. zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych polegającym na publikacji treści związanych ze świadczonymi usługami oraz treści promocyjnych akcji, w które Administrator danych jest zaangażowany. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności Klientów/Użytkowników, Klienci/Użytkownicy spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości, a nawet tego oczekują lub jest to ich bezpośrednim celem wizyty na Stronie.

V. NEWSLETTER FUNDACJI

 1. W celu świadczenia usługi Newslettera, Fundacja Loesje Polska pozyskuje od osób zainteresowanych imiona i adresy e-mail.
 2. Zamówienie Newslettera następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych:
  a) podanie imienia i adresu e-mail Użytkownika w odpowiednim formularzu zamieszczonym na stronie do zapisów;
  b) wyrażenie zgody na postanowienia niniejszego regulaminu i na otrzymywanie na podany w formularzu adres e-mail informacji poprzez kliknięcie na przycisk „Zapisuję się”.
 3. W ramach Newslettera, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres e-mail, wysyłane są informacje dotyczące działalności Fundacji Loesje Polska.
 4. Fundacja nie dokonuje automatycznych zapisów do bazy wysyłkowej adresów podanych podczas dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym dostępnym na stronie www.loesje.pl.
 5. Pełny regulamin Newslettera dostępny jest jako Załącznik nr 1 do niniejszej Polityki prywatności.

VI. COOKIES

 1. Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach/Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje w celach wynikających z funkcji konkretnego formularza;
  2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. ciasteczka);
  3. poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Sklepu Internetowego (konieczne do poprawnego działania serwisu).
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Klienta/Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze Strony, w szczególności Sklepu Internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Strona korzysta z plików cookies wyłącznie po wyrażeniu przez Klienta/Użytkownika zgody w tym zakresie. Wyrażenie zgody na korzystanie przez Stronę z wszystkich plików cookies następuje poprzez kliknięcie przycisku: „Zamknij” podczas wyświetlania się komunikatu o korzystaniu z plików cookies przez Stronę albo poprzez zamknięcie tego komunikatu.
 4. Zgoda, o której mowa w poprzednim punkcie, może obejmować wyłącznie wybrane pliki cookies. W takim przypadku Klient/Użytkownik powinien skorzystać z opcji „Ustawienia plików cookies”, dostępnej w komunikacie o korzystaniu z plików cookies przez Stronę. Jednocześnie Administrator danych zastrzega, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Klienta/Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Strony.
 5. Jeżeli Klient/Użytkownik nie wyraża zgody na korzystanie przez Stronę z plików cookies, może skorzystać z opcji: „Nie wyrażam zgody”, dostępnej w komunikacie o korzystaniu z plików cookies przez Stronę bądź dokonać zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta (może to jednak spowodować niepoprawne działanie Strony).
 6. W celu zarządzania ustawieniami cookies, należy wybrać przeglądarkę internetową/system, np. Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone, i postępować zgodnie z instrukcjami.
 7. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pochodzących z plików cookies są prawnie uzasadnione interesy Administratora danych, polegające na zapewnianiu wysokiej jakości usług, zapewnianiu bezpieczeństwa usług.
 8. W ramach Sklepu Internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).
  1. cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Sklepu Internetowego lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  2. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta/Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta/Użytkownika.
 9. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymania sesji Klienta/Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Klient/Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać od nowa loginu i hasła;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci/Użytkownicy Sklepu Internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. określania profilu Klienta/Użytkownika w celu wyświetlania mu rekomendacji produktowych i dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 10. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta/Użytkownika. Klienci/Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies.
 11. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowego.
 12. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Ads, Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Usługi te pomagają Administratorowi prowadzić statystyki i analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepie Internetowym i analizie ruchu w Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne.
 13. W zakresie informacji o preferencjach Klienta/Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google, Klient/Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: www.google.com/ads/preferences.
 14. Na stronie Sklepu internetowego są umieszczone wtyczki, które mogą przekazywać dane Klientów/Użytkowników do Administratorów takich jak, np.: Facebook, Instagram, Twitter.
 15. Jeśli Klient/Użytkownik zażąda zresetowania hasła, adres Klienta/Użytkownika IP zostanie dołączony do wysyłanej wiadomości.
 16. W celu poprawnej realizacji Umowy sprzedaży na odległość, Administrator danych może udostępniać dane Klientów/Użytkowników podmiotom kurierskim. Aktualnie dostępne sposoby dostawy dostępne są na stronie w Sklepie Internetowym.
 17. W celu poprawnej realizacji Umowy sprzedaży na odległość, Administrator może udostępniać dane Klientów/Użytkowników systemom płatności internetowych. Aktualnie dostępne sposoby dostawy dostępne są na stronie w Sklepie Internetowym.

VII. DANE DARCZYŃCÓW

 1. Fundację można wspierać finansowo, przekazując darowizny bezpośrednio przelewem na konto podane w zakładce „Kontakt” lub za pośrednictwem serwisu https://patronite.pl/Loesje.
 2. W przypadku darowizny przekazanej na konto, przetwarzane są dane przekazywane przez bank darczyńcy, niezbędne do dokonania przelewu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji celu w postaci przekazania wsparcia finansowego na rzecz Fundacji.
 3. W przypadku darowizny przekazanej przez serwis Patronite.pl, przetwarzane są dane przekazywane Fundacji przez serwis Patronite.pl, niezbędne do wykonania przelewu, o ile darowizna nie została przekazana anonimowo.
 4. W przypadku dokonania darowizny na rzecz Fundacji, dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych i księgowych ciążących na Fundacji.
 5. W przypadku przekazania darowizny przez serwis Patronite.pl, Fundacja może posługiwać się loginami (nazwami konta wyświetlanymi publicznie przez Patronite.pl) Użytkowników, którzy dokonują wpłaty nieanonimowo – w celu zamieszczenia przez Fundację podziękowania w Newsletterze lub na stronie www.loesje.pl.

VIII. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo zmieniania niniejszej Polityki prywatności w każdym czasie zgodnie z niniejszym postanowieniem. W razie wprowadzenia zmian w Polityce prywatności na naszej Stronie zostanie opublikowana zmieniona Polityka prywatności, a data Ostatniej aktualizacji na początku dokumentu zostanie zaktualizowana.
 2. Przy braku zgody na zmienioną Politykę prywatności użytkownik może usunąć Konto. Jeśli użytkownik nie usunie Konta do dnia wejścia w życie zmienionej Polityki prywatności, dalsze uzyskiwanie dostępu do Strony lub korzystanie z niej będzie podlegać zmienionej Polityce prywatności.

IX. INFORMACJE KOŃCOWE

 1. Strona może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Z polityką prywatności ustaloną dla takich stron, można zapoznać się bezpośrednio na innych stronach. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Strony Administratora.
 2. Pytania i opinie związane z polityką prywatności Fundacji Loesje Polska prosimy przesyłać na adres e-mail: loesje@loesje.pl.

Załącznik nr 1 do Polityki prywatności Fundacji Loesje Polska


Regulamin Newslettera Fundacji Loesje Polska
 1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi „Newsletter Fundacji Loesje Polska” (dalej: Newsletter).
 2. Newsletter udostępniany jest w imieniu Fundacji Loesje Polska, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000811527; NIP 1133005971; REGON 384766351.
 3. Dane kontaktowe: newsletter@loesje.pl.
 4. W celu świadczenia usługi Newslettera, Fundacja Loesje Polska pozyskuje od osób zainteresowanych (dalej: Użytkownicy) imiona i adresy e-mail.
 5. Korzystanie z Newslettera jest dobrowolne i bezterminowe oraz nieodpłatne.
 6. W ramach Newslettera, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres e-mail, wysyłane są informacje dotyczące działalności Fundacji Loesje Polska.
 7. Zamówienie Newslettera następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych:
 • podanie imienia i adresu e-mail Użytkownika w odpowiednim formularzu zamieszczonym na stronie do zapisów;
 • wyrażenie zgody na postanowienia niniejszego regulaminu i na otrzymywanie na podany w formularzu adres e-mail informacji poprzez kliknięcie na przycisk „Zapisuję się”.
 1. Rezygnacja z Newslettera możliwa jest poprzez kliknięcie w link rezygnacji w stopce mailingu lub poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: newsletter@loesje.pl.
 2. Fundacja rozsyła Newsletter za pośrednictwem platformy online GetResponse.
 3. Zapisując się na newsletter Użytkownik potwierdza, że wie, iż jego informacje zostaną przesłane do platformy GetResponse w celu przetworzenia. Więcej o praktykach prywatności platformy GetResponse: www.getresponse.pl/informacje-prawne/polityka-prywatnosci